In de pers

Terug

Bronzen klok voor Mariakapel

AGELO – Een bronzen klokje is de nieuwste aanwinst voor de Maria­kapel in aanbouw in Agelo. Het is een geschenk van iemand die on­bekend wil blijven. De initiatiefnemers van de kapel op de hoek van de Weerselosestraat en de Kipboomweg zijn maar wat blij met de gulle gift. Het klokje wordt straks ook echt geluid.

Klok maakt Mariakapel in Agelo compleet

In één klap slaat Henk Olde Klie­verik met zijn troffel een rode bak­steen doormidden. Met de kopse kant naar voren drukt hij hem ver­volgens vast op de verse specie. Olde Klieverik kijkt vervolgens schuin langs muur en eiken ge­bintwerk om te zien of alles goed ligt en knikt goedkeurend. Hij draait zich om en lacht.

„Weer een vak gevuld”, zegt hij spontaan. „Nog maar één te gaan. Het schiet lekker op. En het wordt heel mooi.” Dat laatste is eigenlijk een overbo­dige opmerking want dat kan ie­dereen wel zien. De Mariakapel van Agelo heeft in nog geen vijf weken tijd haar vorm gekregen.

In het eerste weekeinde van fe­bruari werd het gebintwerk in el­kaar gezet en op zijn plek op de hoek van de Weerselosestraat en de Kipboomweg geplaatst. Sinds­dien is er heel wat gebeurd. De Mariakapel, die de naam Kip­boomkapel krijgt, is ontworpen in Saksische stijl; passend bij de omliggende bebouwing in de door boerderijen gedomineerde buurtschap.

De verschillende vakken tussen de eikenhouten gebinten die het bouwwerk bij elkaar houden, zijn inmiddels op één na gevuld met het metselwerk, de eikenhouten voor- en achtergevel compleet met spanten zijn klaar en de rode, holle dakpannen liggen op hun plek. Alleen het torentje ont­breekt nog. De houten construc­tie is al wel klaar maar moet wat aangepast worden. Dat is nodig om de klok te kunnen bevestigen. „We hebben een klok”, zegt Jan Wilbers enthousiast. Samen met zijn vrouw Ans is hij de initiatief­nemer en stuwende kracht achter de bouw van de Mariakapel in Agelo. De klok was het laatste ele­mentaire onderdeel dat nog ont­brak. „Maar we hoeven niet lan­ger te zoeken”, lacht Wilbers, „we hebben er een geschonken gekre­gen en daar zijn we heel blij mee.”

Trots demonstreert hij de bron­zen klok met een diameter van pakweg 30 centimeter. De afme­ting en omvang zijn volgens Wil­bers ideaal voor het torentje. „We kunnen de klok ook luiden en gaan dat straks ook daadwerkelijk doen. Alleen op welke momen­ten, weten we nog niet.”

De schenker van de klok wil ano­niem blijven. „Het is een Ootmar­sumer”, licht Jan Wilbers een tip­je van de sluier op. „Hij heeft die klok dertig jaar geleden een keer gekocht in Brabant. Het ding is af­komstig van een ziekenhuiskapel.

Maar hij heeft er nooit wat mee gedaan. De kapel in Agelo lijkt hem een mooi doel, en dat is het ook. De klank is in elk geval ge­weldig.”

Wilbers en Olde Klieverik zijn zeer verrast over de support die zij krijgen. „Iedereen leeft mee, dat geeft een fijn gevoel”, vertelt Wilbers. Henk Olde Klieverik knikt. „Als ik hier aan het werk ben, stoppen de mensen hier ach­ter elkaar, Kijken even, steken een duim op of maken een praatje en gaan weer verder.”

Dit weekeinde al kan de voeger aan de slag met de buitenmuren; de werkzaamheden daarna con­centreren zich op de binnenkant.

Als eerste wordt een vloer gelegd; van hardstenen antraciet. Tegen de achtermuur komt een soort van altaar waar het beeld van Ma­ria een plek krijgt. Dit beeld is al langer in bezit van Jan en Ans Wilbers; in bruikleen gekregen van het bisdom ’s Hertogenbosch. De kapel wordt afgesloten met een zwaar smeedijzeren hekwerk. Wilbers verwacht dat de bouw van de kapel in de loop van de zo­mer klaar is. De opening volgt dan in oktober, de Mariamaand.

Banken uit de ziekenhuiskapel

In de kapel komen vier eikenhou­ten kerkbanken van elk een meter lengte en afkomstig uit de voor­malige kapel van het ziekenhuis in Oldenzaal. „Ook geschonken”, geeft Jan Wilbers veelbetekenend aan. Aan weerszijden komen twee banken. Wilbers c.s. hebben bewust gekozen voor een ruim middenpad. „Dat is ten behoeve van mindervaliden”, zegt Wil­bers. „Ook rolstoelers moeten in de kapel terechtkunnen.” De Kip­boomkapel is na de ingebruikne­ming elke dag open. ’s Avonds en ’s nachts is de kapel gesloten.

Bronzen klok voor Mariakapel